Deprecated: Optional parameter $Description declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Email declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Mobile declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 400

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 317

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 463

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 391

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 242

Deprecated: Creation of dynamic property DUP_PRO_Global_Entity::$notices is deprecated in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/entities/class.json.entity.base.php on line 263

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::format($format) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 223

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::setDate($year, $month, $day = 1) should either be compatible with DateTime::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 97
برای ایران » اصلاح و بهبود مدیریت برای تهران

اصلاح و بهبود مدیریت برای تهران

یکی از انتظارات مهم شهروندان تهرانی از شورای اسلامی شهر تهران،سیاست گذاری برای ”هوشمندسازی، مدیریت منابع انسانی، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر” است. دکتر مجید فراهانی با شناخت دقیق این موضوع و با تکیه بر تجربه چهار سال فعالیت به عنوان نماینده مردم شهر تهران در شورای پنجم تلاش خواهد نمود تا با پیگیری اقدامات شاهد هوشمندسازی، مدیریت منابع انسانی، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر برای زندگی شهروندان باشیم.

چالش های اساسی:

چالش های اساسی فراروی مدیریت شهری در این حوزه عبارتند از:

 1. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. یکپارچگی سامانه‌های موجود در شهرداری تهران
 3. به‌کارگیری مؤثر هوشمندسازی در فرآیندهای سازمانی
 4. سازوکار همکاری بین بخشی (دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد)

هدف راهبردی:

هوشمند سازی شهر و شهرداری و تحول فرآیندهای ساختاری-سازمانی

راهبردها:

راهبردهای قابل پیگیری برای حل مشکلات و چالش ها در این حوزه عبارتند از:

 1. تحقق مدیریت هماهنگ شهری (برنامه‌ریزی، تأمین زیرساخت و تعاملات نهادی هماهنگ)
 2. یکپارچه‌سازی سامانه‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی شهرداری تهران بر اساس معماری اطلاعات خدمت گرا
 3. توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 4. استقرار نظام آماری شهر و شهرداری (ثبتی و غیرثبتی)
 5. هوشمندسازی فرآیندها و توسعه خدمات تحت وب شهرداری تهران
 6. استقرار نظام مدیریت دانش و بهره‌گیری از تجربیات جهانی در مدیریت شهری

سیاست‌ها:

سیاست های اجرایی برای مدیریت مسائل در این حوزه عبارتند از:

 1. استقرار نظام جامع آماری شهرداری تهران
 2. افزایش سرویس‌های تحت وب شهروندی
 3. گسترش فرآیندهای اجرایی به شیوه الکترونیکی
 4. ایجاد و توسعه مرکز داده واحد و برقراری ارتباط بین سامانه‌های اطلاعاتی مختلف
 5. ارائه خدمات پنجره واحد
 6. به‌روزرسانی نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت شهری
 7. پیاده‌سازی استانداردهای نوین برای ارتقای سطح کیفی خدمات الکترونیکی
 8. بازنگری در وظایف و اختیارات دفاتر خدمات الکترونیک و نحوه عملکرد آن‌ها
 9. تمرکز و هماهنگی امور تصمیم سازی، تصمیم‌گیری مرتبط با اداره شهر در سطح مدیریت شهری
 10. استفاده از توان ‌بخش خصوصی در تولید سامانه‌های الکترونیکی و ارتقاء سطح تکنولوژیکی
 11. همکاری و مشارکت با شرکت‌های نوآور و خلاق در حوزه فناوری اطلاعات
 12. برقراری ارتباط با سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با مدیریت شهری در سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی
 13. ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید و جمع‌آوری آمارهای موردنیاز برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

اقدامات کلیدی:

اقدامات کلیدی که در این حوزه برای اجراء و عملیاتی شدن مورد پیگیری و پی جوئی قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 1. بهره برداری اقتصادی از زیرساختهای موجود به ویژه شبکه فیبر نوری
 2. توسعه 1000 کیلومتر فیبر نوری با تاکید بر گسترش دسترسی به منظور ایجاد درآمد پایدار تا سال ۱۴۰۰
 3. طراحی و پیاده سازی کارت پرداخت شهروندی
 4. حذف دریافت نقدی از چرخه مالی شهرداری با جایگزین نمودن پرداخت الکترونیک
 5. راه اندازی شتاب دهنده کسب و کار تهران برای استفاده از توان استارت آپ ها
 6. ایجاد 2 مورد دیتا سنتر جدید و افزایش ظرفیت ذخیره سازی داده
 7. طراحی شاخص های سنجش عملکرد سازمانی واحدهای مختلف شهرداری با توجه به معیار کارایی، عدالت و حفظ منافع عمومی شهر
 8. بازطراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و سنجش میزان بهره وری کارکنان در جهت افزایش کیفیت خدمات ارائه شده
 9. ساماندهی، یکپارچه سازی و سرمایه گذاری بر شبکه فیبر نوری شهرداری
 10. بازطراحی ساختارهای سازمانی شهرداری با نگاه یکپارچه سازی و چابک سازی
 11. بازطراحی و استقرار تدریجی نظام خدمات رفاهی کارکنان بصورت عملکرد محور و دستورالعمل های مرتبط
 12. طراحی و بکارگیری ساز وکارهای تشویقی برای خروج کارکنان مازاد
 13. تعامل با استارت آپها و شرکتهای نوپا و دانش بنیان
 14. سامانه نوآوری شهری و تعامل با صاحبان ایده
 15. ایجاد صندوق سرمایه گذاری شهر هوشمند
 16. ایجاد زیرساخت های لازم به منظور تحقق ارائه خدمات تمام الکترونیک شهرداری بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان