پروژه های توسعه محلی برای تهران

بدون شک اجرای پروژه های توسعه محلی با اخذ نظر مشورتی از شورایاران در تعیین پروژه ها یکی از اقدامات کلیدی شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم به شمار می آید.این حرکت نو که با تبصره 42 متمم بودجه سال 1398 آغاز و در بودجه سال 1399 و 1400 ادامه یافت در دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران نیز پیگیری و بر تداوم اجرای آن تاکید خواهد شد تا ما شاهد توسعه متوازن محلات و حل مشکلات و چالش های فرا روی زندگی ...