بودجه ریزی مشارکتی با استفاده از نظر مردم باید در دوره ششم ادامه یابد

مجید فراهانی، ناظر رئیس شورا در امور محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر و رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بازدید از پروژه های در حال تکمیل منطقه ۹ و در جمع اعضای شورایاری منطقه گفت: منابع و مصارف بودجه شهرداری را تک تک شهروندان تهرانی با پرداخت بهای خدمات و عوارض عمومی شهر یا عوارض پروانه ساختمانی تامین می کنند اما متاسفانه شاهد هستیم که سالها در روند تدوین بودجه شهرداری ،ای...