Deprecated: Optional parameter $Description declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Email declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Optional parameter $Mobile declared before required parameter $CallbackURL is implicitly treated as a required parameter in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/dima/classes/zarinpal.php on line 123

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 400

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 317

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 463

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 391

Deprecated: Return type of DUP_PRO_DB_Build_Iterator::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/package/class.pack.database.build.iterator.php on line 242

Deprecated: Creation of dynamic property DUP_PRO_Global_Entity::$notices is deprecated in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/duplicator-pro/classes/entities/class.json.entity.base.php on line 263

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::format($format) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 223

Deprecated: Return type of WpshDate\WPSH_Jalali::setDate($year, $month, $day = 1) should either be compatible with DateTime::setDate(int $year, int $month, int $day): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/barayeiran/domains/barayeiran.ir/public_html/wp-content/plugins/wp-shamsi/lib/Date/Jalali.php on line 97
برای ایران » پروژه های توسعه محلی برای تهران

پروژه های توسعه محلی برای تهران

بدون شک اجرای پروژه های توسعه محلی با اخذ نظر مشورتی از شورایاران در تعیین پروژه ها یکی از اقدامات کلیدی شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم به شمار می آید.این حرکت نو که با تبصره 42 متمم بودجه سال 1398 آغاز و در بودجه سال 1399 و 1400 ادامه یافت در دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران نیز پیگیری و بر تداوم اجرای آن تاکید خواهد شد تا ما شاهد توسعه متوازن محلات و حل مشکلات و چالش های فرا روی زندگی روزمره شهروندان محلات بر اساس نظرات شورایاران عزیز باشیم.

دکتر مجید فراهانی که از حامیان اجرای پروژه های توسعه محلی در دوره پنجم به شمار می رود، در صورت انتخاب به عنوان نماینده مردم در دوره ششم به منظور «تداوم اجرای پروژه های توسعه محلی» در سطح محلات  اقدامات زیر را با تمام توان پیگیری خواهد نمود:

  • تصویب طرح «نحوه تعیین،انتخاب و اجرای پروژه های توسعه محلی با اخذ نظر شورایاران محلات برای حل مشکلات محله» به منظور تبدیل این حرکت به یک فرآیند دائمی و مداوم در شهرداری
  • راه اندازی سامانه جامع پایش پروژه های توسعه محلی با نقش آفرینی شورایاران به عنوان ناظر و ارزیاب میدانی اجرای پروژه
  • انتشار فهرست پروژه های توسعه محلی مشتمل بر هزینه، مجری و زمان اجراء جهت آگاهی شهروندان
  • افزایش سالانه میزان بودجه پروژه های توسعه محلی

تا زمینه بهره مندی شهر و شهروندان از نتایج و عواید اجرای پروژهای توسعه محلی را تداوم بخشد.

نیازها و مشکلات محلات مختلف با هم تفاوت های جدی دارند، برای حل این مشکلات و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ساکن محلات شهر ما نیازمند به تداوم اجرای پروژه های توسعه محلی برای رفع مشکلات و گره گشایی از چالش ها و مسایلی که زندگی شهروندان را با مشکل مواجه کرده اند می باشیم تا شهروندان تهرانی از باغ آذری تا باغ فردوس خدمات و فعالیت های متناسب با نیاز محله از مدیریت شهری دریافت کنند و شاهد حل مشکلات محله در کنار توسعه کالبدی شهر باشند. غفلت از پروژه های توسعه محلی و پرداختن به پروژه های شهری بزرگ مقیاس زمینه ساز تشدید نابرابری و کاهش سطح کیفیت زندگی شهروندان را فراهم خواهد آورد.