تاریخ

18 اردیبهشت ۱۳۹۶

آدرس

بهارستان میدان پاستور

اعلان

کد ۴۵۷

سخنران

دکتر شریعتمداری

دوباره آمده ام برای ایران

متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران متن تستی درباره کمپین برای ایران

عضویت نمایش ویدیو
Alt

Alt image

این قسمت / حذف میشه

این قسمت رو حدف میکنم چون بکار نمیاداین قسمت رو حدف میکنم چون بکار نمیاداین قسمت رو حدف میکنم چون بکار نمیاداین قسمت رو حدف میکنم چون بکار نمیاداین قسمت رو حدف میکنم چون بکار نمیاد

رویدادها و نشست های انتخاباتی برای ایران

Day 1 Hall A – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 1 Hall A – Lesson 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 1 Hall A – Lesson 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 1 Hall B – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Introduction Hall C

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer

Day 1 Hall C – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 1 Hall D – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 2 Hall A – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 2 Hall A – Lesson 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 2 Hall B – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Day 2 Hall C – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Event Schedule 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Event Schedule 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Event schedule 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

Event new 7

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer

Day 3 Hall C – Lesson 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

The Summary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

The End

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae diam metus. Donec cursus magna eget sem convallis facilisis. Vestibulum dictum nibh at ullamcorper tincidunt. Phasellus scelerisque nisl non

همه ایرانیان برای ایران

مشاهده کل اعضا کمپین برای ایران

testimonials / See What People Say About Us

عضویت در کمپین برای ایران

registing

سوالات متداول شما /پاسخ ها

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus.

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus.

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus.

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus.

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

First Awesome Feature

حذف میشه / این قسمت پاک میشه

/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه/ این قسمت پاک میشه

دکمه الکی

آخرین اخبار / کمپین برای ایران

ارتباط با

میدان پاستور
پلاک بیست هیشکی نیست
+۱ ۲۱۲-۲۲۶-۳۱۲۶

hi@barayeiran.com

Get Direction

ارتباط با کمپین برای ایران